Copyright Ⓒ 2020 Progreso

Op de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze behoren toe aan Progreso. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van informatie/data, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Progreso.


Voor vragen omtrent deze voorwaarden en/of toestemming voor het overnemen dan wel vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen via info@progreso.be.